Praktik i staten

Regeringen gav i februari 2016 i uppdrag åt samtliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik under tiden 1 april 2016 – 31 december 2018. I ett tillägg till uppdraget i februari 2017 fastslår regeringen ett volymmål även för praktik för personer med funktionsnedsättning. Då uppdrar regeringen åt myndigheterna att mellan den 1 februari 2017 och den 31 december 2018 gemensamt ta emot i genomsnitt 1 000 personer per år för praktik.

* Gäller de myndigheter som projektet har varit i kontakt med.

Praktik i staten är ett regeringsuppdrag till samtliga statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning på praktik. Uppdraget pågår 2016-2018 och sedan 2017 finns det också ett beslut om hur många personer myndigheterna gemensamt ska ta emot: minst 1 000 personer med funktionsnedsättning varje år.

I uppdraget ingår också att Arbetsförmedlingen bland annat ska informera om vilka praktikplatser som erbjuds och matcha praktikplatser med arbetssökande personer med funktionsnedsättning. Det är Statskontoret som ska redovisa till regeringen hur arbetet med uppdraget går.

Ett liknande uppdrag gavs samtidigt åt myndigheterna att ta emot nyanlända personer på praktik under samma tidsperiod (2016-2018).

Statskontoret gjorde en enkätundersökning i april i år och resultatet redovisades den 1 juni.
192 myndigheter (95 %) besvarade enkäten. Resultatet visar att:

 • cirka 440 arbetssökande med funktionsnedsättning har fått praktik under perioden april 2016 t.o.m. februari 2017, varav ca 240 kvinnor och ca 200 män.
 • 86 av ca 200 tillfrågade myndigheter har tagit emot minst 1 praktikant med funktionsnedsättning.

Typ av arbetsuppgifter myndigheterna erbjuder
praktikanter med funktionsnedsättning.

Vad visar vår uppföljning?
70 myndigheter i Stockholmsregionen har kontaktats med en förfrågan om att delta i undersökningen. Av dessa har 51 myndigheter intervjuats om sitt arbete med Praktik i staten. Övriga myndigheter har avstått från att delta eller inte svarat på förfrågan om deltagande. Endast en myndighet uppger att de har tagit emot en person med lindrig utvecklingsstörning.

Vilka är svårigheterna?
Myndigheterna uppger att antal orsaker som försvårar arbetet med att ta emot personer med utvecklingsstörning på praktik. Vi redovisar några av de vanligaste orsakerna.

 • Olika förutsättningar. Myndigheterna är väldigt olika i storlek och organisation.
 • Tidsbrist.
 • Konkurrens om platser till olika arbetsmarknadsåtgärder.
 • Matchningen mellan myndighetens kravprofil och de arbetssökande.
 • Brist på information och stöd från Arbetsförmedlingen.
 • Osäkerhet om vad lindrig utvecklingsstörning är och vad det innebär.
 • Höga kompetenskrav.
 • Begränsade möjligheter att erbjuda anställning efter praktikperioden
 • Kostnader för hjälpmedel och anpassningar.

Hur har projektet ’Plats för lärande’ följt upp Praktik i staten?
Projektets målgrupp är personer med funktionsnedsättningen lindrig utvecklingsstörning. Vi ville därför undersöka om personer i vår målgrupp ingår bland dem som har tagits emot på praktik. Under perioden april-juni 2017 har vi följt upp hur ett antal myndigheter med kontor i Stockholmsregionen arbetat med regeringsuppdraget.

Projektet har undersökt

 • om de har tagit emot personer med lindrig utvecklingsstörning på praktik
 • om myndigheterna skulle kunna tänka sig att ta emot en person med lindrig utvecklingsstörning på praktik
 • vilka svårigheter eller möjligheter som finns med att ta emot personer med funktionsnedsättning/lindrig utvecklingsstörning på praktik